آخرین محصولات

عنوان اثر: بمب ( مملی دریا )

هیچ توضیح خاصی ندارد!

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,050,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: سرو ناز ( لیلی دریادار )

رنگ و روغن روی بوم ۵۰ در ۹۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

11,343,229 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: متروکه ( محمدرضا حیدری )

آبرنگ ۱۳۰ در ۸۰ سانتیمتر همراه با قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

174,950 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بختاورد ( سعید محبوبی )

رنگ و روغن روی بوم ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر همراه با قاب معلی

قیمت فروش:

1,290,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نوروز ( بامداد احمدپور )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان