Profile image example
صوفی فیروزی

هنرمند

درباره هنرمند

بیوگرافی تعریف نشده است

آثار هنری

عنوان اثر: نوازنده ( صوفی فیروزی )

استاد فرهنگ شریف تکنیک کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بازمانده ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 60*40

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: کودکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در باد ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نقاب ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*40

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص سرخ ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*50

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درخت حاجت ( صوفی فیروزی )

تکنیک: کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,300,000 تومان

 

 

عنوان اثر: حسرت ( صوفی فیروزی )

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان